Обратно в училище

Качество на училищния живот
June 27, 2019
Образование от разстояние
May 19, 2020

Обратно в училище: възможности за подобряване на ефективността на политиките за повторно ангажиране и задържане в образователната система на отпаднали ученици


30 януари 2020 г.На 28 януари 2020 г. изпълнителният директор на Институт за изследвания в образованието – г-жа Асенка Христова подписа договор, с който фактически започва изпълнението на проект „Обратно в училище: възможности за подобряване на ефективността на политиките за повторно ангажиране и задържане в образователната система на отпаднали ученици“.

Проектът е финансиран в рамките на Фонд Активни Граждани България, Схема за финансиране на малки инициативи на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г.

Общата сума на проекта е 11 425.60 евро, от които 9 995.60 евро са финансова подкрепа, предоставена от Исландия,  Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, а 12.52% е съфинансиране от страна на ИИО.

Продължителността на проекта е 9 месеца.

Целта на проекта е да се анализира

 1. влиянието на качеството на училищния живот върху мотивацията и нагласите на учениците, чувството им за свързаност и принадлежност към училището, емоционалната, поведенческата и когнитивната им ангажираност и
 2. способността на учителите ефективно да управляват класната стая и да работят в мултикултурна среда, с различни нива на подготовка и уязвимост на учениците; и да се предложат 3) възможности за повторно ангажиране и формати за задържане според потребностите на отделните ученици.

По данни на МОН към началото на учебната 2017/2018 г. 197 659 деца и ученици са били извън образователната система. Вследствие на работата на екипите по Механизма за обхват, за 2 години в детските градини и училищата са върнати 42 153 деца (към април 2019).  7% от тях са отпаднали отново. Рискът от отпадане остава повишен, а МОН предложи създаване и на екипи за превенция. Образователната ефективност предполага върнатите деца (с различно ниво на когнитивни способности, пропуски в знанията, емоционални проблеми и въздействие на контекстуални фактори)  не просто да присъстват в класните стаи, а да припознаят училището като „тяхното място“ и да участват активно в учебния процес.


В рамките на проекта ще бъде разработена новаторска методология и ще се проведе изследване на:

 1. Качество на училищния живот. Ще се анализират следните области:
  – удовлетвореност на българските ученици от училището (социален опит и благосъстояние)
  – мотивация и нагласи към успехаповеденческа, емоционална и когнитивна ангажираност 
  – чувство за принадлежност към училището
  – взаимоотношения (атмосфера в класната стая, взаимодействие учител-ученик и ученик-ученик)
  – възможност (възприятие за значимостта на работата в училище за личностна и професионална реализация)
 2. Капацитет на учителите за ефективно интегриране и задържане на учениците в риск от отпадане. Ще се анализират способностите, нагласите и увереността на учителите ефективно да управляват класната стая,  да прилагат стратегии за ангажиране на ученици с различни способности и образователни потребности и да подкрепят позитивното им социално и емоционално развитие.

Изследването ще се интегрира като допълнителен модул в програмата на ИИО „Качество на училищния живот“ и периодично ще се актуализира.

Това ще осигури аналитична подкрепа за комплекс от свързани политики за интегриране и задържане в училище на ученици с висок риск от преждевременно напускане на образователната система, в това число за:

 • актуализация на националните политики, свързани с организацията на учебния процес, стратегиите на учене и методите на преподаване, пред-професионално обучение, последваща  квалификация, привличане и задържане на учители, стимулиране на образователни иновации, създаване на нови „пътеки на ученето“ и  буферни механизми за компенсиране на дефицити в мотивацията, ангажираността и училищната готовност и др.
 • насочени общински политики за подобряване на образователната среда, прилагане на системи за ранно предупреждение, финансово осигуряване чрез делегираните бюджети или чрез допълнително финансиране, ангажиране на местните общности, координиране и др. 

www.activecitizensfund.bg

4 януари 2020 г.ИИО започва новата година с одобрен проект „Обратно в училище: предпоставки и механизми за подобряване на ефективността на политиките за обхващане и задържане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“.

Проектът се изпълнява в рамките на Схемата за финансиране на малки инициативи на Фонд Активни Граждани България, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Целта на проекта е да анализира:

 1. влиянието на качеството на училищния живот върху мотивацията и нагласите на учениците, чувството им за свързаност и принадлежност към училището, емоционалната, поведенческата и когнитивната им ангажираност;
 2. способността на учителите ефективно да управляват класната стая и да работят в мултикултурна среда, с различни нива на подготовка и уязвимост на учениците
 3. възможности за повторно ангажиране и формати за задържане според потребностите на отделните ученици.
 • Ще се осигури аналитична подкрепа за комплекс от свързани политики за обхващане, интегриране и задържане в училище.
 • Анализите и насоките към политиките ще подпомогнат капацитета на МОН и общините за вземане на базирани на данни и доказателства политически решения.
 • Ще се подкрепи прилагането на мерки за по-добро участие, представяне, ангажираност и образователни постижения на обхванатите ученици.

www.activecitizensfund.bg