Покана за участие в изследване на саморегулираното учене

Обратно в училище
December 21, 2020
Покана за споделяне на добри практики за подобряване на ангажираността на учениците, саморегулираното учене и мотивацията на учителите, прилагани по време на обучението от разстояние в електронна среда
April 23, 2021

Уважаеми директори на училища,

В продължение на повече от една година светът живее под знака на пандемията, предизвикана от разпространението на Covid-19. Учебният процес се осъществява в непривична и предизвикателна среда, а експертите тепърва ще изследват какви са краткосрочните и дългосрочните последици от настъпилата безпрецедентна криза.

Вече е очевидно, че тя изведе на преден план недостатъците и неравенствата в образователната система, поставяйки на изпитание способността на учениците, учителите и семействата да се адаптират към променените условия на преподаване и учене. По своеобразен начин кризата показа, че ефективността на учебния процес зависи до голяма степен от автономността на учениците и способността им за самостоятелно учене и самоконтрол или, с други думи – от уменията им за саморегулирано учене.

Макар и относително нова изследователска област, саморегулираното учене предизвиква днес голям интерес сред изследователите и образователните експерти. То се разбира като процес, който учениците сами развиват и управляват като: дефинират учебните цели; планират и прилагат подходящи стратегии за тяхното постигане; ефективно използват и управляват времето си; проявяват мотивация и ангажираност към учебния процес и ученето; наблюдават напредъка и коригират поведението си, когато е необходимо; правят самооценка на резултатите и използваните методи. Редица проучвания показват положителната връзка между уменията за саморегулиране, от една страна, и от друга – академичните постижения и оценката за самоефикасността както на по-малките ученици в начален етап, така и на учениците в средното училище.


С настоящето писмо отправяме покана за участие на Вашето училище в пилотно изследване на уменията на учениците за саморегулирано учене, което ще бъде проведено от Института за изследвания в образованието в рамките на проект „Създаване и валидиране на система от инструменти за диагностика и проучване на мотивацията, ангажираността и уменията за саморегулирано учене на учениците (в присъствена и онлайн учебна среда), както и на въздействието на онлайн обучението върху тях“. Целта е да се подпомогнат училищата в този труден момент в техните усилия за повишаване на ефективността на ученето и преподаването от разстояние в електронна среда и в смесени (присъствени и онлайн) форми чрез създаване, апробиране и валидиране на напълно нови за България взаимнообвързани и надеждни инструменти за диагностика на:

 1. Ангажираността на учениците с ученето (поведенческа, емоционална и когнитивна).
 2. Уменията за саморегулирано учене в онлайн и присъствена среда, включително:
  – отношението на учениците към ученето и училището;
  – самооценката на учениците за способностите им да се справят с изпълнението на поставените задачи и да поемат отговорност за собственото им учене;
  – вътрешната им мотивация да учат;
  – тяхната ориентация към цели, свързани с ученето;
  – уменията им да формулират цели и да планират работата си;
  – уменията им да анализират и оценяват задачите и да активират предишно знание;
  – използването на когнитивни и метакогнитивни стратегии за учене;
  – управление на усилията, времето и ресурсите;
  – способността им за концентрация;
  – склонността им да влагат усилия в ученето или да избягват влагането на усилия;
  – уменията им да търсят подкрепа за ученето и да я използват ефективно;
  – уменията им за взаимодействие и сътрудничество;
  – нивото на тревожност (включително при изпитване/тестване);
  – използваните стратегии за подготовка и полагане на изпити/тестове;
  – самооценката на представянето
  – умения да адаптират ученето си.
 3. Мотивация на учителите за ефективно преподаване онлайн и в смесени форми

Участието в пилотното изследване ще Ви предостави ценни възможности за:

 • Целенасочена работа за подкрепа и подобряване на ученето.
 • Подобряване на възможностите на учителите ефективно да управляват виртуалната класна стая и да работят с ученици с различни нива на мотивация, ангажираност и умения за саморегулирано учене.
 • Прилагане на гъвкави подходи и педагогически модели, които стимулират включването на учениците в учебния процес, поемането на отговорност за собственото им учене, когнитивното им ангажиране и активно участие в създаването на знание.
 • Развитие на ключови умения за самостоятелно и саморегулирано учене онлайн.
 • Вземане на информирани решения за прилагане на конкретни мерки за повишаване на ангажираността и мотивацията на ученици и учители за онлайн учене и преподаване и за проследяване на ефектите от тези мерки.
 • По-пълноценно учене на учениците онлайн и подобряване на образователните им резултати.

Конкретното изследване и програма се осъществява от Института за изследвания в образованието с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Създадените инструменти за диагностика ще се апробират сред ученици от прогимназиален и гимназиален етап (пети, осми и единадесети клас) и техните учители. Участието в изследването се състои от 2 етапа – първо измерване, което ще се проведе през м.май 2021 г. и повторно измерване в началото на учебната 2021/2022 година, чрез което ще се потвърди надеждността на инструментите и ще се проследи евентуална промяна в ангажираността, мотивацията и отделните елементи на саморегулираното учене за периода между двете измервания.

След всяко измерване участващото училище ще получи обобщен анализ на данните на своите ученици и учители (на ниво клас и ниво училище). За целите на проекта за валидиране на инструментите ще бъдат приложени строги процедури за защита на личната информация, всички данни ще са анонимни, няма да позволяват идентифициране на отделни лица и ще се използват само в обобщен вид. При бъдещо самостоятелното използване на валидираните инструменти от училището ще бъде възможно прилагането им за индивидуална диагностика и за проследяване на индивидуален напредък през годините. 


При интерес за участие от Ваша страна, моля да заявите участие в изследването до 25 април 2021 г. на електронна поща office@ire-bg.org.

Нашият екип е на разположение да отговори на всички въпроси по методологията и организацията на изследването на тел: 0892 470 220 или на електронна поща hristova@ire-bg.org .


С уважение,
Асенка Христова
Изпълнителен директор
Институт за изследвания в образованието