По-голям брой учебни часове в училище – по-високи резултати?

Българската система за формиране на умения в сравнителен план
July 3, 2019

Д-р Светла Петрова
По-големият брой учебни часове в училище означава ли непременно по-високи резултати на учениците?

В повечето образователни системи, включително и в България, учебното време е стриктно регламентирано.

Макар че преобладаващата част от учителите посочват, че учебните часове са недостатъчни, за да бъде преподадено и усвоено ефективно учебното съдържание, учебното време е ограничен ресурс. От една страна, увеличаването на броя на учебните часове по даден предмет вероятно може да доведе до повишаване на академичните постижения на учениците най-малкото, защото по този начин се осигуряват по-добри възможности да се преподаде и усвои цялото учебно съдържание, да се получи ефективна обратна връзка, да се предвидят повече уроци за упражнение, проектни дейности и др. От друга страна обаче, увеличаването на учебното време по конкретен учебен предмет обикновено е за сметка на друг предмет.

В повечето държави/региони в PISA 2015 наблюдаваме добре изразена връзка между броя на учебните часове и резултатите на учениците по природни науки (природните науки са основната оценявана област през 2015 г.). Например, учениците в държавите от ОИСР, които имат повече учебни часове по природни науки, постигат по-висок среден резултат дори и след отчитането на влиянието на социално-икономическите фактори. Всеки допълнителен учебен час по природни науки се свързва с 5 точки по-висок среден резултат.От друга страна, училищните системи значително са различават според броя на учебните часове, предвидени за изучаване на природните науки. Те се различават съществено и по средните резултати на учениците, без непременно по-големият брой учебни часове да води до по-високи постижения. Държавите с най-голям брой учебни часове седмично по природни науки са Чили (5,8 часа), Обединените арабски емирства (5,3 часа) и Катар (5,1 часа).
В този анализ един учебен час е приравнен към 60 мин. Данните са предоставени от учениците и са усреднени за различните видове училища и/или учебни програми.

Средният резултат по природни науки в PISA 2015:

Среден брой точки
Чили447
Обединените арабски емирства 437
Катар 418
ОИСР493Други държави, обаче, с по-малък брой учебни часове по природни науки постигат значително по-висок среден резултат в PISA:

Среден брой точки
Норвегия (2,4 часа)498
Швейцария (2,5 часа) 506
Финландия (2,8 часа) 531
Япония (2,9 часа)538

Следователно учебното време е важен фактор за по-добрата подготовка на учениците, но само по себе си то не може да бъде основна мярка за ефективността на една образователна система и единствена предпоставка за по-високи академични резултати.

Това, което се случва в класната стая, и начинът, по който се осъществява учебният процес, имат много по-голямо и определящо значение за подготовката на учениците.