Статистически поглед към структурата на образователните системи на страните от Европейския съюз за учебната 2023/2024 година

PISA 2022: Качественото училищно образование и високите образователни постижения все още са далечна цел за България
December 5, 2023

Стоян Баев

Асенка Христова


По повод и във връзка с коментарите и дискусиите за резултатите от международното изследване PISA 2022 на 15-годишните български ученици, тук е представен кратък сравнителен анализ на структурите на образователните системи на 27-те страни – членове на ЕС. От проведените до сега публични дискусии се забелязва необходимостта от задълбочен анализ на състоянието и проблемите на предучилищното и училищното образование през последните десет години и на тази основа – формулиране на нови политики и цялостна промяна в тази изключително важна област на обществения живот. Част от този анализ би трябвало да даде отговор на редица въпроси, между които:

 • Защо едва сега компетентните органи реагираха на слабите резултати на 15-годишните български ученици в изследването PISA 2022, след като незадоволителните резултати бяха известни за предходните участия на България в изследването от 2006 г. до сега?
 • Постигат ли се целите и критериите за завършване на основно на образование, заложени най-общо Европейската и в Националната квалификационна рамка и конкретно в учебните програми по отделните учебни предмети и ако отговорът е положителен, защо резултатите от международното изследване PISA 2022 са толкова ниски за българските ученици?
 • Учебното съдържание и другите фактори (управленските решения, нормативната база, квалификацията на учителите, финансирането на образованието и т.н.) допринасят ли за придобиването на необходимите теоретични и практически знания и умения при завършването на основно образование?

В публичния дебат се акцентира върху важни констатации за състоянието и проблемите в училищното образование и виждания за необходими промени. Сред основните фактори за ниските резултати на българските деветокласници се посочват уменията на преподавателите и качеството на преподаване; учебните програми и учебното съдържание; ранното профилиране на учениците и други. Въпреки заявките за сериозни реформи, засега предприетите от Министерството на образованието и науката промени в учебното съдържание са по-скоро козметични и се изразяват главно в преместването на отделни теми от клас в клас. Подобни промени могат да облекчат до някаква степен съдържанието по някой учебен предмет, но едва ли биха се отразили съществено върху качеството на образованието и уменията, които учениците придобиват в училище.


Структурата на образователната система има значение

Един от факторите, влияещ върху ефективността на образованието, е структурата на образователната система, защото тя до голяма степен предопределя продължителността на ученето в отделните степени и етапи на образованието и пряко влияе на учебното съдържание, разглеждано като съвкупност от определени знания, умения и компетентности, които следва да бъдат усвоени от учащите се при завършване на всяка образователна степен. Веднага трябва да се отбележи, че няма нормативни актове на Европейския съюз за структурата и учебното съдържание в страните от ЕС и че всяка страна самостоятелно определя какво и как да се учи в различните степени на образователната система. Ще припомним само, че в концепцията от 2014 г., прехождаща проекта на закон за предучилищното и училищното образование, озаглавена „Очакванията на обществото и новите предизвикателства – детската градина и училището като част от европейското пространство” е записано, че едно от очакванията на българското общество е хармонизиране на образователната система с европейските измерения. Нека читателят сам да прецени дали това се е случило от сегашна гледна точка, имайки предвид състоянието и проблемите на училищното образование.

Поради важността на мястото и ролята на структурата на образователната система е необходимо да се идентифицират някои съществени различия и несъответствия между структурата на образователната система в България, въведена със Закона за предучилищното и училищното образование [1] от 2016 година и съответните структури на образователните системи в другите страни от ЕС.

Въз основа на схемите в изданието на Евридика – европейската мрежа, осигуряваща информация и анализи за Европейските образователни системи и политики „The structure of the European education systems 2023/2024: schematic diagrams”[2], е изготвена таблица, съдържаща някои важни характеристики на образователните системи на страните от ЕС (Таблица 1). Най-важна в случая е продължителността на основното образование в години (т.е. начален етап плюс прогимназиален етап), и връзката с предучилищното образование (възраст при постъпване в първи клас). Дадена е и възрастта, до която образованието е задължително. Сравнението на посочените характеристики на училищната образователна система на България и тези на другите страни от ЕС водят до следните по-важни изводи:

 1. Сегашната продължителност на основното образование в България – 7 години (или 4 за началния етап и 3 за прогимназиалния) e уникална сред страните от Европейския съюз. Въпреки различията в структурите на образователните системи, няма страна в ЕС, в която основното образование да се придобива за 7 учебни години. Най-често срещаната продължителност на основното образование (начално плюс прогимназиално) е 9 години – в 15 от 27 страни. В 5 от страните (Дания, Германия, Кипър, Литва и Финландия) тя е още по-голяма – 10 години. В 6 страни – Белгия, Италия, Унгария, Австрия, Полша и Хърватска продължителността на основното образование е 8 години. Ако се вземат предвид резултатите на 15-годишните ученици от изследването PISA 2022, 7-годишната продължителност на основното образование в България изглежда на фона на тези факти нелогично или най-малко недостатъчно продължително. Освен това прави впечатление по-често срещаната 6-годишна продължителност на началния етап на основното образование. В 14 от 27-те страни продължителността на началното образование е 6 години, в една страна –Дания, е 7 години, в 4 страни е 5 години и в 8 страни – 4 години. Продължителността на прогимназиалното образование най-често е 3 години (в 14 страни), но съчетано обикновено с 6 годишно начално образование.
 2. По-ранното завършване на основно образование в България е свързано с ранно профилиране (разделяне в различни образователни пътеки). Тенденцията в повечето европейски страни е профилирането на учениците да се отложи, а изследванията показват, че ранното разделяне в образователни пътеки увеличава образователните неравенства[3]. Смята се, че при ранното профилиране семейната среда оказва съществено влияние, а отлагането на момента, в който учениците навлизат в различни направления и в който трябва да вземат решения за специализация в образованието, подобрява способността за предвиждане на бъдещите образователни резултати[4]. Колкото по-рано се извършва подборът, толкова по-голям е рискът от неправилно разпределение, особено при несъвършенства в системата за оценяване[5].  Към момента не е ясно каква е ползата от относително ранното разделяне на учениците в България от гледна точка на ефективността на образованието и формирането на умения.    
 3. Ако България ще хармонизира структурата на образователната си система с европейските измерения за продължителност на основното образование, което образование трябва да осигури на учениците определен обем от знания, умения и компетентности, то тази продължителност би следвало да бъде в рамките на осем или девет години. Имайки предвид структурирането на образователните системи в останалите страни, може да се предположи, че това е продължителността, необходима за осигуряване на ефективно основно образование. Сегашната продължителност на основното образование у нас до голяма степен предопределя „препускането“ през учебните теми, без да се осигури достатъчно време за осмисляне на материала и за придобиване на умения за практическото му прилагане. По-голямата продължителност на основното образование  създава възможност за по-равномерно разпределение на натовареността на учебните планове и програми, за изготвяне на ново учебно съдържание, за подобряване на мотивацията на учителите и учениците и за постигане на по-добри теоретични и практически резултати от учебния процес.
 4. Ако в България се възприеме 9-годишна продължителност на основното образование, една от последиците би била съвпадането на теоретичната възраст на завършване на основното образование с горната граница на задължителното образование – 16 години. Това ще бъде така, ако разбира се възрастта за постъпване в първи клас остане в годината, през която децата навършват 7 години. Такава е и практиката в повечето страни от ЕС, където задължителното училищно образование приключва в края на основното образование.
 5. Внимателният преглед на структурата на образователните системи на страните от ЕС показва, че няма държава, освен България, в която има ясно разделение на гимназиалната степен на два етапа. В другите страни от ЕС има специфични особености на образованието в гимназиалната степен, но няма два етапа на тази степен. От тази гледна точка разделянето на гимназиалната степен на два етапа, в случай на възприемане на 8 или 9 години продължителност на основното образование, изглежда излишно и недостатъчно аргументирано. И досега не е ясно каква е целта на разделянето на гимназиалната степен на два етапа и какви благоприятни последици следват от това. Освен това статистическите данни показват, че напускането на образованието се концентрира след завършването на степен или етап на образование.


Какви промени са възможни?

От изложените факти и обстоятелства се очертава необходимостта от изготвянето на задълбочен анализ на състоянието и проблемите на предучилищното и училищното образование през последните десет години и на тази основа – формулиране на нови политики и цялостна промяна в училищната образователна система. По-конкретно изглежда логично да се обсъдят задълбочено и евентуално да се възприемат промени на структурата на образователната система в следните насоки:

 1. Сегашната продължителност на основното образование у нас до голяма степен предопределя „препускането“ през учебните теми, без да се осигури достатъчно време за осмисляне на материала и за придобиване на умения за практическото му прилагане. По-голямата продължителност на основното образование ще създаде възможност за по-равномерно разпределение на натовареността на учебните планове и програми, за изготвяне на ново учебно съдържание, за подобряване на мотивацията на учителите и учениците и за постигане на по-добри теоретични и практически резултати от учебния процес.
 2. Вземайки под внимание потребността от по-добре структурирана и продължителна предучилищна подготовка, включително и за научаване на говорим български език от около една пета от децата, за които българският не е майчин език, изглежда добър вариант да се запази годината на навършване на 7-годишна възраст за прием в първи клас. Необходимо е обаче да се създаде ефективен механизъм за определяне на готовността на децата от предучилищна степен за училище, включително да се придаде по-голяма важност на документа за успешното завършване на предучилищното образование, удостоверяващ владеенето на говоримия български език. За децата, които не владеят в достатъчна степен говоримия български език, следва да се предвиди допълнително обучение.
 3. Продължителността на основното образование да се установи на 8 или 9 учебни години, като в прогимназиалния етап се даде акцент върху обучението по български език, математика и чужди езици.
 4. Препоръчително е да се анализира задълбочено ползата от разделянето на гимназиалната степен на два етапа. Ако такава не бъде категорично установена, изглежда по-разумно гимназиалната степен да не се разделя на два етапа, а общата кумулативна продължителност на училищното образование да остане 12 години.
 5. Задължителното образование да остане основното (но от 1 клас до 8 или 9 клас), а задължителната за образование възраст – от 7 до 16 години.

Таблица 1. Характеристики на образователните системи на страните от ЕС

      Държави от ЕС Продължителност на основното образование в години, начално + прогимназиално Възраст на постъпване в 1 –ви клас Възраст за задължително предучилищно и училищно образование
1 България 7 (4+3) 7 5-16
2 Белгия 8 (6+2) 6 5-18
3 Чехия 9 (5+4) 6 5-15
4 Дания 10 (7+3) 6 6-16
5 Германия 10 (4+6) 6 6-19
6 Естония 9 (6+3) 7 7-16
7 Ирландия 9 (6+3) 6 6-16
8 Гърция 9 (6+3) 6 6-15
9 Испания 9 (6+3) 6 6-16
10 Франция 9 (5+4) 6 3-18
11 Хърватска 8 (4+4) 7 7-15
12 Италия 8 (5+3) 6 6-16
13 Кипър 10 (6+4) 6 6-16
14 Латвия 9 (6+3) 7 5-16
15 Литва 10 (4+6) 7 6-16
16 Люксембург 9 (6+3) 6 4-16
17 Унгария 8 (4+4) 6 3-16
18 Малта 9(6+3) 5 5-16
19 Нидерландия 9 (6+3) 5 5-16
20 Австрия 8 (4+4) 5 5-15
21 Полша 8(4+4) 6 6-15
22 Португалия 9 (6+3) 6 6-18
23 Румъния 9 (5+4) 6 5-18
24 Словения 9 (6+3) 6 6-15
25 Словакия 9 (4+5) 6 5-16
26 Финландия 10 (6+4) 7 6-18
27 Швеция 9 (6+3) 7 6-16

[1] Обн. ДВ. Бр.79 от 13. 10. 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.

[2] https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/structure-european-education-systems-20232024-schematic-diagrams ;  https://data.europa.eu/doi/10.2797/212303

[3] Brunello, G., and D. Checchi. 2007. School tracking and equality of opportunity. Economic Policy 52: 781–861.

[4] Breen, R., R. Luijkx, W. Müller and R. Pollak (2005). ‘Non persistent inequality in educational attainment: Evidence from eight European countries’, mimeo

[5] Brunello, G., K. Ariga and M. Giannini (2007). ‘The optimal timing of school tracking’, in P. Peterson and L. Wößmann (eds.), Schools and the Equal Opportunity Problem, Cambridge MA: MIT Press (also IZA Discussion Paper 955).