Динамика на основни показатели за висшето образование

Алтернативите на поточната линия в образованието
June 27, 2019
Равенство в образованието
July 1, 2019

Динамика на основни показатели за висшето образование в България и страните от Европейския съюз

Едно от основните предизвикателства пред системите за висше образование е те да отговорят адекватно на динамичните промени в националните и глобални пазари на труда. С подписването на Болонската декларация през 1999г. започна процес на хармонизиране на системите за висше образование като условие за постигане на конкуретноспособност и икономика, основана на знанието и изграждане на  единно европейско образователно пространство.


В това изследване доц. Екатерина Тошева разглежда динамиката на основ­ни показатели за висшето образование общо за Европейския съюз и поотделно за страните членки почти 20 години по-късно.  

Анализирани са основните различия в равнищата и динамиката на участието във висшето образование, дела на лицата с висше образова­ние и на показатели за финансиране на висшето образование. Държавите от ЕС са класифицирани в хомогенни групи чрез клъстерен анализ на база на стойности­те на четири избрани показателя в началото и в края на изследвания период.


Анализът показва, че по отношение на разпределението на завършващите висше образование по области на обучението са налице съществени различия между отделните държави-членки.

Те се дължат както на нуждите на икономиките в съответната страна от специалисти в конкретни области, така и на традициите в образователните системи и различното структуриране на бакалавърските и магистърските програми.


Въпреки че по дял на студентите и другите изследвани показатели България достига средните европейски равнища, разходите за висше образование са едни от най-ниските в ЕС.

За последните години, за които са налични сравними данни, те не надвишават 0,7% от БВП. Този дял е почти два пъти по-нисък от този за ЕС общо (1,3%) и близо три пъти по-нисък от този на държавите с най-висок дял на разходите за образование (2%).  Резултатите от клъстерния анализ потвърждават тенденция към изоставане на България и Румъния от гледна точка на публичните разходи за висше образование спрямо средните равнища за ЕС.


Изследването е публикувано в списание „Научни трудове на УНСС“ – Научни трудове на УНСС