Ефективност и ефикасност на образованието

Обратно в училище
December 21, 2020

Програмата е насочена към оценката на:


 • степента, в която се постигат желаните от обществото образователни резултати .
 • ефикасността на използване на ресурсите в образованието.Дейностите по програмата обхващат:


 • Изготвяне на инструменти за оценка, съдържащи индикатори за:
  Контекстуални фактори за ефективността и ефикасността на училищното образование, в т.ч.: демография, структура на образователната система, образователни цели и стандарти, социално-икономическа среда;
  Ресурси – финансови и човешки ресурси, инвестирани в училищното образование/училището;
  Процеси – образователна среда и образователен процес; приоритети в образователната политика;
  Резултати – участие в образователната система, напредък на учениците, образователни постижения
  Въздействия.
 • Провеждане на тематични изследвания;
 • Анализи на отделни сегменти от образователната система;
 • Изготвяне на годишен доклад „Ефективност и ефикасност на училищното образование в България“;
 • Осъществяване на регионални и международни сравнения;
 • Изготвяне на насоки към политиките;
 • Създаване и поддържане на база данни за училищното образование в България.