Ефективност и ефикасност на образованието

  Програмата е насочена към оценката на:


  • степента, в която се постигат желаните от обществото образователни резултати .
  • ефикасността на използване на ресурсите в образованието.  Дейностите по програмата обхващат:


  • Изготвяне на инструменти за оценка, съдържащи индикатори за:
   Контекстуални фактори за ефективността и ефикасността на училищното образование, в т.ч.: демография, структура на образователната система, образователни цели и стандарти, социално-икономическа среда;
   Ресурси – финансови и човешки ресурси, инвестирани в училищното образование/училището;
   Процеси – образователна среда и образователен процес; приоритети в образователната политика;
   Резултати – участие в образователната система, напредък на учениците, образователни постижения
   Въздействия.
  • Провеждане на тематични изследвания;
  • Анализи на отделни сегменти от образователната система;
  • Изготвяне на годишен доклад „Ефективност и ефикасност на училищното образование в България“;
  • Осъществяване на регионални и международни сравнения;
  • Изготвяне на насоки към политиките;
  • Създаване и поддържане на база данни за училищното образование в България.