Данни

Прекъсването на присъствения учебен процес във връзка с пандемията от Covid-19 и високата степен на несигурност за развитието и продължителността на кризата създава непосредствени рискове за ефективното функциониране на образователната система и за резултатите от ученето в краткосрочен и средносрочен план. Това поражда необходимост от търсене на подходящи решения за гарантиране на равни възможности за качествено образование на всички ученици и намаляване на неравенствата, осигуряване на устойчивост на формираните знания и умения, понижаване на риска от отпадане от училище и др.

Институтът за изследвания в образованието проведе по поръчка на Министерството на образованието и науката две изследвания на въздействието на обучението от разстояние в електронна среда върху ефективността на училищното образование в България.

  • Първото изследване беше осъществено през юли 2020 г. с участието на 4448 ученици от V до XII клас, 5403 родители, 1885 учители и директорите на 135 училища от цялата страна.
  • Второто изследване се проведе през юни 2021 г. с участието на 16 480 ученици от V до XII клас и 3750 учители от 200 училища.
  • Използвахме стратифицирани извадки, изготвени на базата на пълни данни за структурата на училищната система, като за всяка от променливите – вид на училището (основно, обединено и средно училище, профилирана и професионална гимназия, спортно училище, училище по изкуствата или културата) и големина на населеното място (село, малък и голям град), беше приложен методът на обикновената случайна извадка. Целта беше всяка извадка да представя основните характеристики на генералната съвкупност и по този начин да се осигури получаването на достоверни изводи от изследванията.

За целите на двете проучвания Институтът за изследвания в образованието разработи общ рамков аналитичен модел и специализирани инструменти. Прилагането на подобен изследователски подход осигурява приемственост между резултатите от двете изследвания и предоставя възможност за проследяване на промяната. За измерване на стойността на използваните променливи, отличаващи се с високо ниво на абстрактност и неподлежащи на непосредствено наблюдение, са приложени методите на психологическото скалиране, в резултат на което са създадени и валидирани дванадесет психометрични скàли.

Резултатите от двете изследвания са обобщени в два анализа – „Оценка на въздействието на обучението от разстояние в електронна среда или други неприсъствени форми върху ефективността на училищното образование“ (за учебната 2019 – 2020 г.) и „Анализ на последствията за учебния процес, учениците и учителите от обучението от разстояние в електронна среда през учебната 2020 – 2021 г.“ – достъпни в рубриката „Публикации“.

Индикатор 2020 г. 2021 г.