Инструменти за диагностика и проучване на мотивацията, ангажираността и уменията за саморегулирано учене на учениците

Проектът „Създаване и валидиране на система от инструменти за диагностика и проучване на мотивацията, ангажираността и уменията за саморегулирано учене на учениците (в присъствена и онлайн учебна среда)“ има за цел да подпомогне училищата в техните усилия да повишат ефективността на учене и преподаване чрез създаване, апробиране и валидиране на инструменти за диагностика на уменията на учениците за саморегулирано учене и ангажираността им с ученето.

В реализирането на проекта участваха 2572 ученици и 472 учители от цялата страна. В резултат са разработени и валидирани 18 психометрични инструмента за измерване на различни елементи от мотивацията, когнитивното и метакогнитивното регулиране на процеса на учене и ангажираността на учениците. Наред с това са разработени, апробирани и валидирани 8 инструмента за измерване на мотивацията на учителите да преподават в онлайн среда.

Създадените инструменти са достъпни за използване самостоятелно или като част от цялостна система за оценка на постиженията на учениците. Те са подходящи за:

  1. Обогатяване на прилаганите системи за проследяване на напредъка и предоставяне на обратна връзка.
  2. Провеждане на периодична самооценка, която да помогне на учениците да осъзнаят по-добре своите силни и слаби страни в процеса на учене.
  3. Идентифициране на области за целенасочена подкрепа и подобряване на ефективността на ученето.
  4. Планиране на индивидуални мерки за развитие на ключови умения за самостоятелно и саморегулирано учене и проследяване на ефектите от прилагането на тези мерки.
  5. Планиране на мерки за повишаване на ангажираността и мотивацията на ученици и учители и проследяване на ефектите от прилагането на тези мерки.
  6. Оценка на ефективността и въздействието на различни проекти и програми, насочени към развитие на умения за учене и подобряване на образователните резултати.

Проектът „Създаване и валидиране на система от инструменти за диагностика и проучване на мотивацията, ангажираността и уменията за саморегулирано учене на учениците (в присъствена и онлайн учебна среда), както и на въздействието на онлайн обучението върху тях“ е реализиран от „Институт за изследвания в образованието“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.
Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ИИО и не отразяват позицията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.