Екип

Асенка Христова

Изпълнителен директор


Асенка Христова e основател и изпълнителен директор на „Институт за изследвания в образованието“. Има дългогодишен опит в провеждането на социално-икономически и образователни изследвания. Фокус на работата й е подобряване на ефективността и качеството на образователната система, подпомагане на училищата за вземане на базирани на данни решения, подобряване на мотивацията за учене и осигуряване на съответствие на компетентностите на младите хора с потребностите на икономиката и обществото. Като образователен експерт е част от различни международни инициативи за подобряване на образованието и развитие на умения на бъдещето. Автор е на множество изследвания в областта на образованието, ранното детско развитие и изграждането на икономика на знанието.
Г-жа Христова е член на Работната група за професионално образование и обучение и зелен преход на Европейската комисия и съветник към Европейския икономически и социален съвет. Член е на Комисията за иновативните училища към Министерството на образованието и науката и на Ресурсна група към Дирекция „Професионално образование и обучение“. Съосновател и дългогодишен управител на „Индъстри Уоч Груп“. Член на Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация.

Доц. Екатерина Тошева

Експерт


Доц. Екатерина Тошева е доктор по икономика със специалност „Статистика и демография” (2006) и преподавател в катедра „Статистика и иконометрия” в Университет за национално и световно стопанство” от 2000г., като от 2013 г. е и доцент в същата катедра.
Доц. Тошева има богат изследователски опит в полето на приложението на статистическите и иконометрични методи в социално-икономическите изследвания. Нейните научни интереси са в сферата на статистическите методи за анализ на социално-икономически явления и процеси, извадковите статистически изучавания, статистическите проблеми на маркетинговите и социологическите изследвания, статистическото изследване на зависимости, актюерната статистика, обучението по статистика и статистическия софтуер.
Ръководител и участник е в редица международни, национални и университетски научни и образователни проекти. От м. май 2015 г. доц. Тошева е директор на Центъра за мобилност на студенти и преподаватели в УНСС и институционален Еразъм координатор. Тя е член на "Българска асоциация за регионални изследвания" и на Научно-експертния съвет към Националния статистически институт.

Д-р Светла Петрова

Експерт


Д-р Светла Петрова има дългогодишен опит като Национален координатор на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) и Национален координатор на Международното изследване на гражданското образование (ICCS). Участвала е в разработването и оценката на политики, програми и стратегии в областта на образованието, в изготвяне на доклади и тематични анализи по приоритетни теми на образованието и обучението и др. Има задълбочени познания както за българската образователна система, така и за европейските политики за развитие и сътрудничество в областта на образованието.
Д-р Петрова има богат практически опит в разработването на инструменти и организирането на оценявания на постиженията на учениците, обработка, анализ и представяне на данни, вкл. събиране, обработка, анализ и представяне на статистическа информация. Участвала е в разработването на учебни програми и методически ръководства.

Радосвета Дракева

Експерт


Радосвета Дракева има дългогодишен изследователски опит в областта на училищното образование с фокус върху професионалното образование и обучение, осигуряването на качество на образованието и измерването на представянето на училищата, образователната статистика и квалификационните рамки. Има богат опит в разработването, управлението и поддържането на информационни системи в сферата на училищното и висшето образование, в това число информационни системи и ИТ инструменти за училища, детски градини, центрове за професионално обучение на възрастни и др.
Г-жа Дракева е Национален координатор на REFERNET (CEDEFOP) за България и отговаря за осигуряването на анализи и данни за националните политики за професионално образование и обучение. Член е на Ресурсна група към Дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН.

Стоян Баев


Стоян Баев има значителен опит в разработването на методологии, класификации и инструментариум, както и в провеждането на статистически изследвания в сферата на образованието. Бил е последователно началник на отдел „Социални статистики” и на отдел „Статистика на образованието и културата” в Националния статистически институт. Приложил е в статистическата практика значителна част от методологиите на съвременната европейска статистиката на образованието. Работил е като ключов експерт по статистика на образованието по проект, финансиран от Европейската комисия в Босна и Херцеговина.
Г-н Баев е участвал в изготвянето на Националната стратегия за учене през целия живот, на анализи и мониторингови доклади в областта на образованието, както и в разработването на система от показатели за Националната информационна система за учене на възрастни. Носител е на годишната награда за 2017 година на Министерството на образованието и науката за цялостен принос в сектора за учене на възрастни.
Член е на Националната координационна група за учене през целия живот. Има над 40 публикации в областта на статистиката.

Ели Стойкова

Експерт


Ели Стойкова има изследователски опит в областта на ранното детско развитие, социалната закрилата на децата, миграцията и борбата с бедността. Като изследовател към Университета в Маастрихт & Университета към ООН е участвала в големи международни проекти, свързани с изследване на ефектите на миграцията върху децата и възрастните в Молдова и Грузия, картографиране на детското благосъстояние в Сейнт Лусия, изследване на алтернативни методи за социално подпомагане в Босна и Херцеговина и др. Има специалeн интерес към изследванията на социалната среда и формираните в детството стремежи като фактори за икономическата неактивност на младите хора.
Г-ца Стойкова управлява програма за създаване на извънкласни клубове за развиване на ученически научни проекти и за подпомагане на училищата в провеждането на научни фестивали.

Доц. д-р Ева Папазова

Експерт


Доц. д-р Ева Папазова е доктор по педагогическа и възрастова психология към Институт по психология - БАН и магистър по психология към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има дългогодишен изследователски опит в областта на училищното образование с фокус върху някои личностни характеристики и социални проблеми при ученици с различен етнически произход, измерения на психосоциалната зрелост в различен тип училищна среда, прояви на агресивно или рисково поведение и отпадане от училище, отхвърляне от връстниците и управление на класа. Водила е обучения с представители на уязвими групи. Участвала е в редица изследователски проекти, включително международни, свързани с анализ на актуални психологически проблеми в областта на образованието. Притежава богат практически опит в адаптирането на психологически тестове, обработка, анализ, и представяне на данни. Нейните научни интереси са в сферата на психологията на развитието, и в частност детско-юношеска и училищна психология. Има над 40 публикации.

Управителен съвет


Доц. д-р Екатерина Тошева - Председател
Асенка Христова
Добромир Живков
Радосвета Дракева
Д-р Светла Петрова