Покана за споделяне на добри практики за подобряване на ангажираността на учениците, саморегулираното учене и мотивацията на учителите, прилагани по време на обучението от разстояние в електронна среда

Покана за участие в изследване на саморегулираното учене
April 19, 2021

Уважаеми директори на училища,

Уважаеми учители,

отправяме покана за споделяне на добри практики за подобряване на ангажираността на учениците,  саморегулираното учене и мотивацията на учителите за работа онлайн, прилагани по време на обучението от разстояние в електронна среда. Макар и относително нова изследователска област, саморегулираното учене предизвиква голям интерес сред изследователите и образователните експерти. То се разбира като процес, който учениците сами развиват и управляват като: дефинират учебните цели; планират и прилагат подходящи стратегии за тяхното постигане; ефективно използват и управляват времето си; проявяват мотивация и ангажираност към учебния процес и ученето; наблюдават напредъка и коригират поведението си, когато е необходимо; правят самооценка на резултатите и използваните методи.  Редица проучвания показват положителната връзка между уменията за саморегулиране, от една страна, и от друга – академичните постижения и оценката за самоефикасността както на по-малките ученици в начален етап, така и на учениците в средното училище.

                Споделените практики ще подпомогнат аналитичната работа по проект „Създаване и валидиране на система от инструменти за диагностика и проучване на мотивацията, ангажираността и уменията за саморегулирано учене на учениците (в присъствена и онлайн учебна среда), както и на въздействието на онлайн обучението върху тях“, осъществяван от Институт за изследвания в образованието с финансовата подкрепа на  Фондация „Америка за България“. Те ще позволят идентифицирането на ефективни механизми, посредством които българското училище може да допринесе за формирането на умения за саморегулирано учене. Целта е да се подпомогнат училищата в тяхната целенасочена работа за подкрепа и подобряване на учебния процес и за вземане на информирани решения за прилагане на конкретни мерки, насочени към повишаването на ангажираността и мотивацията на ученици и учители за преподаване и учене в електронна среда.

При интерес за участие от Ваша страна, моля да изпратите кратко описание на Вашата практика на електронна поща office@ire-bg.org.

Нашият екип е на разположение да отговори на всички въпроси на тел: 0892 470 220 или на електронна поща hristova@ire-bg.org .